Sự Kiện 20/11/2023 Ngày Nhà Giáo Việt Nam Máy Chủ Hoa Sơn


BQT Kiếm Thế Anh Em Xin Thông Báo: Mở Sự Kiện 20/11 Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Thông Báo Mở X4 Nạp Cho Toàn Máy Chủ Từ 18/11/2023 Đến 20/11/2023.
- Thời Gian Bắt Đầu: 18/11/2023
- Thời Gian Kết Thúc: 18/12/2023

- Cách Thức Nhận Thưởng Sự Kiện
====Vật Phẩm Quyển Tập nhận từ====
+ Bao Vạn Đồng 60 Quyển Tập
+ Tiêu Dao Cốc qua Ải thành công nhận 10 Quyển Tập.
+ Bạch Hổ Đường qua Ải thành công nhận 20 Quyển Tập.
+ Loạn Phái 30 Quyển Tập.
+ Công Thành Chiến 60 Quyển Tập
+ Nhận thưởng theo điểm tích lũy Tống Kim.
====Vật Phẩm Bút lông thường nhận từ====
+ Vạn Hoa Cốc giết boss cuối nhận 50 Bút lông thường.
+ Quân Doanh giết boss cuối nhận 30 Bút lông thường.
+ Nhận thưởng theo điểm tích lũy Tống Kim.
====Vật Phẩm Bút Lông Đặc Biệt Nhận Từ====
+ Loạn Phái 50 Bút Đặc Biệt.
+ Công Thành Chiến 60 Bút Đặc Biệt.
+ Boss 45 nhận 30 Bút Bút Đặc Biệt.
+ Boss 75 nhận 50 Bút Bút Đặc Biệt.
+ Boss 95 nhận 70 Bút Bút Đặc Biệt.
+ Tần Thủy Hoàng nhận 300 Bút Đặc Biệt.
+ Boss Bạch Hổ Đường tầng 1 15 Bút Đặc Biệt.
+ Boss Bạch Hổ Đường tầng 2 25 Bút Đặc Biệt.
+ Boss Bạch Hổ Đường tầng 3 50 Bút Đặc Biệt.
+ Nhận Theo Xếp Hạng Tống Kim.
====Công thức làm Quà 20/11 Thường====
+ 2 Quyển Tập + 1 Bút Lông Thường + 2 Vạn Bạc = 1 Quà 20/11 Thường (Ấn Chuột Phải Vào Bút Lông Đặc Biệt Để Dùng).
+ Dùng Mỗi Ngày 500 Quà 20/11 Thường.
+ Tối Đa: 10.000 Quà 20/11 Thường Trong Toàn Bộ Sự Kiện.
====Phần Thưởng Ngẫu Nhiên====
+ 4 Tiền Du Long.
+ 2 Vạn Đồng Khóa.
+ 2 Huyền Tinh 7 (Khóa).
+ 1 Huyền Tinh 8 (Khóa).
+ 2 Rương Hoạt Động (Khóa).
+ 2 Điểm Tích Lũy Hoạt Động.
+ 2 Huyết Ảnh Thương (Khóa).
+ 1 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (Khóa).
====Nhận Mốc Sử Dụng Quà 20/11====
+ Mốc 500 Quà 20/11: 1 Huyền Tinh 8 + 450 Tiền Du Long + 1 Hòa Thị Bích (Khóa) + 200 Vạn Bạc Khóa.
+ Mốc 1000 Quà 20/11: 2 Huyền Tinh 8 + 700 Tiền Du Long + 2 Hòa Thị Bích (Khóa) + 200 Vạn Bạc Khóa.
+ Mốc 1500 Quà 20/11: 3 Huyền Tinh 8 + 1000 Tiền Du Long + 3 Hòa Thị Bích (Khóa) + 200 Vạn Bạc Khóa.
+ Mốc 2000 Quà 20/11: 4 Huyền Tinh 8 + 1200 Tiền Du Long + 4 Hòa Thị Bích (Khóa) + 200 Vạn Bạc Khóa.
+ Mốc 3000 Quà 20/11: 2 Huyền Tinh 9 + 1500 Tiền Du Long + 5 Hòa Thị Bích (Khóa) + 300 Vạn Bạc Khóa.
+ Mốc 5000 Quà 20/11: 3 Huyền Tinh 9 + 2000 Tiền Du Long + 6 Hòa Thị Bích (Khóa) + 300 Vạn Bạc Khóa.
+ Mốc 10.000 Quà 20/11: 1 Huyền Tinh 10 + 2500 Tiền Du Long + 7 Hòa Thị Bích (Khóa) + 400 Vạn Bạc Khóa.
====Công Thức Làm Quà 20/11 Đặc Biệt====
+ 2 Quyển Tập + 1 Bút Lông Đặc Biệt + 10.000 Đồng = 1 Quà 20/11 Đặc Biệt (Ấn Chuột Phải Vào Bút Lông Đặc Biệt Để Dùng).
+ Dùng Mỗi Ngày 500 Quà 20/11 Đặc Biệt.
+ Tối Đa: 10.000 Quà 20/11 Đặc Biệt Trong Toàn Bộ Sự Kiện.
====Phần Thưởng Ngẫu Nhiên====
+ 5 Tiền Du Long.
+ 2 Vạn Đồng Khóa.
+ 2 Huyền Tinh 8 (Khóa).
+ 1 Huyền Tinh 9 (Khóa).
+ 5 Ngũ Hành Hồn Thạch.
+ 2 Điểm Tích Lũy Hoạt Động.
+ 1 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý.
+ 1 Mảnh Hòa Thị Ngọc.
+ 1 Thiên Sơn Ngọc Lộ (Tăng 20 May Mắn Trong 30 Phút).
====Nhận Mốc Sử Dụng Quà 20/11====
+ Mốc 500 Quà 20/11: 1 Huyền Tinh 9 + 750 Tiền Du Long + 2 Hòa Thị Bích (Khóa) + 100 Vạn Đồng Khóa.
+ Mốc 1000 Quà 20/11: 2 Huyền Tinh 9 + 1000 Tiền Du Long + 3 Hòa Thị Bích (Khóa) + 100 Vạn Đồng Khóa.
+ Mốc 1500 Quà 20/11: 3 Huyền Tinh 9 + 1250 Tiền Du Long + 4 Hòa Thị Bích (Khóa) + 100 Vạn Đồng Khóa.
+ Mốc 2000 Quà 20/11: 4 Huyền Tinh 9 + 1500 Tiền Du Long + 5 Hòa Thị Bích (Khóa) + 100 Vạn Đồng Khóa.
+ Mốc 3000 Quà 20/11: 2 Huyền Tinh 10 + 2000 Tiền Du Long + 6 Hòa Thị Bích (Khóa) + 150 Vạn Đồng Khóa.
+ Mốc 5000 Quà 20/11: 3 Huyền Tinh 10 + 3000 Tiền Du Long + 8 Hòa Thị Bích (Khóa) + 200 Vạn Đồng Khóa.
+ Mốc 10.000 Quà 20/11: 1 Huyền Tinh 11 + 4000 Tiền Du Long + 10 Hòa Thị Bích (Khóa) + 200 Vạn Đồng Khóa.