Mốc nạp tích lũy vĩnh viễn viễn Kiếm Thế Anh Em


Dưới đây là những mốc nạp tích lũy vĩnh viễn và phần thưởng có trong mốc nạp. Các huynh đệ cùng tham khảo nhé:

---Mốc Nạp 200k---
✅3 Túi Phi Phượng.
✅50 Vạn Đồng Khóa.
✅50 Vạn Bạc Khóa.
✅1 Lệnh Bài Uy Danh Giang Hồ (Khóa).
✅Lệnh Bài Mở Rộng Rương Lv1 (Khóa).
✅5000 Ngũ Hành Hồn Thạch(Khóa).
✅Danh Hiệu Thành Viên Thân Thiết
✅3 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa).
---Mốc Nạp 500k---
✅100 Vạn Đồng Khóa.
✅100 Vạn Bạc Khóa.
✅Lệnh Bài Mở Rộng Rương Lv2 (Khóa).
✅1000 Tiền Du Long (Khóa).
✅6000 Ngũ Hành Hồn Thạch(Khóa).
✅Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Đồng
✅4 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa).
---Mốc Nạp 1 Triệu.---
✅200 Vạn Đồng Khóa.
✅200 Vạn Bạc Khóa.
✅Lệnh Bài Mở Rộng Rương Lv3 (Khóa).
✅Lệnh Bài Mở Rộng Rương Lv4 (Khóa).
✅1000 Tiền Du Long (Khóa).
✅6000 Ngũ Hành Hồn Thạch(Khóa).
✅[Mặt nạ] Tài Phu Ngát Trời (VIP 1) (Khóa).
✅Danh Hiệu Nhà Tài Trợ Bạc
✅2 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
---Mốc Nạp 2 Triệu.---
✅300 Vạn Đồng Khóa.
✅300 Vạn Bạc Khóa
✅2000 Tiền Du Long (Khóa).
✅7000 Ngũ Hành Hồn Thạch(Khóa).
✅4 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 1)(Khóa)
✅1 [Mã bài] Phiên Vũ (KTC+60) (Khóa).
---Mốc Nạp 5 Triệu.---
✅300 Vạn Đồng Khóa.
✅300 Vạn Bạc Khóa.
✅2 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa).
✅1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
✅2000 Tiền Du Long (Khóa).
✅8000 Ngũ Hành Hồn Thạch(Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Bạch Kim.
---Mốc Nạp 7 Triệu.---
✅500 Vạn Đồng Khóa.
✅500 Vạn Bạc Khóa.
✅9000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅3000 Tiền Du Long (Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 01
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 2)(Khóa).
✅3 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa).
---Mốc Nạp 10 Triệu.---
✅1000 Vạn Đồng Khóa.
✅1000 Vạn Bạc Khóa.
✅1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
✅10000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅2 Huyền Tinh cấp 10 (Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 02
✅1 [Mã bài] Phiên Vũ (KTC+100) (Khóa).
✅5000 Tiền Du Long (Khóa).
---Mốc Nạp 12 Triệu.---
✅1000 Vạn Đồng Khóa.
✅1000 Vạn Bạc Khóa.
✅500 Kim nguyên Bảo (Trung) (Khóa).
✅11000 Ngũ Hành Hồn Thạch(Khóa).
✅1 Bổ Tu Lệnh(Khóa).
✅1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
✅3 Huyền Tinh Cấp 10 (Khóa).
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 3)(Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 3.
✅5000 Tiền Du Long (Khóa).
---Mốc Nạp 15 Triệu.---
✅1200 Vạn Đồng Khóa.
✅1200 Vạn Bạc Khóa.
✅6000 Tiền Du Long (Khóa).
✅3 Huyền tinh Cấp 10 (Khóa).
✅1 [Mã bài] Lăng Thiên (KTC+120) (Không Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 04.
✅12000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
---Mốc Nạp 20 Triệu.---
✅1000 Vạn Đồng Khóa.
✅1000 Vạn Bạc Khóa.
✅2000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
✅4 Huyền tinh Cấp 10 (Khóa).
✅7000 Tiền Du Long (Khóa).
✅14000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 4)(Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 05.
---Mốc Nạp 25 Triệu.---
✅1200 Vạn Đồng Khóa
✅1200 Vạn Bạc Khóa.
✅1 [Mã bài] Ức Vân (KTC+150) (Không Khóa).
✅8000 Tiền Du Long(Khóa).
✅15000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 06.
✅5 Huyền tinh Cấp 10 (Khóa).
---Mốc Nạp 30 Triệu.---
✅1500 Vạn Đồng Khóa.
✅1500 Vạn Bạc Khóa.
✅1 [Mã bài] Lăng Thiên (KTC+200)(Không Khóa).
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 5)(Khóa).
✅2 Huyền tinh Cấp 11(Khóa).
✅3000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
✅20000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅10000 Tiền Du Long (Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 07.
---Mốc Nạp 35 Triệu.---
✅2000 Vạn Đồng Khóa.
✅2000 Vạn Bạc Khóa.
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 6)(Khóa).
✅2 Huyền tinh Cấp 11(Khóa).
✅25000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅5000 Tiền Du Long (Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 08.
✅3000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
---Mốc Nạp 40 Triệu.---
✅2500 Vạn Đồng Khóa.
✅2500 Vạn Bạc Khóa.
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 7)(Khóa).
✅1 Huyền tinh Cấp 12(Khóa).
✅25000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅6000 Tiền Du Long (Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 09.
✅[Mã bài] Ức Vân (KTC + 250)
---Mốc Nạp 45 Triệu.---
✅2500 Vạn Đồng Khóa.
✅2500 Vạn Bạc Khóa.
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 8)(Khóa).
✅1 Huyền tinh Cấp 12(Khóa).
✅25000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅7000 Tiền Du Long (Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 10.
✅3000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).
---Mốc Nạp 50 Triệu.---
✅2500 Vạn Đồng Khóa.
✅2500 Vạn Bạc Khóa.
✅1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 9)(Khóa).
✅1 Huyền tinh Cấp 12(Khóa).
✅25000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
✅8000 Tiền Du Long (Khóa).
✅Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 10.
✅Tuyệt Thế Tuyết Vũ (KTC 350)