Lộ Trình Game kiếm thế Anh Em


ngày 1

✔️Mở cấp 80 - Giới Hạn 89

✔️Mở Tiêu Dao Cốc

✔️Mở Bạch Hổ Đường

✔️Mở Tống Kim

✔️Mở Quân Doanh

✔️Mở Hải Tặc

✔️Mở Bí Cảnh

✔️Mở Bao vạn đồng

✔️Mở Thương Hội

✔️Mở Liên Đấu yêu cầu FF7 trở lên

Ngày 7

✔️Mở cấp 90 - Giới Hạn 99

✔️Mở Tranh Đoạt Lãnh Thổ

✔️Mở Tăng EXP khi tham gia Tống kim cho người dưới cấp 90

✔️Mở Loạn Phái

Ngày 20

✔️Mở Cấp 100 - Giới Hạn 109

✔️Mở Tăng EXP khi tham gia Tống kim cho người dưới cấp 100

✔️Mở Boss Thế Giới, Tần Thủy Hoàng tầng 1

✔️Mở Đồng Hành 

✔️Mở Trang bị Đồng Hành 1

✔️Mở Công Thành Chiến

Ngày 40

✔️Mở cấp 110 - Giới Hạn 119

✔️Mở Vận Tiêu Bang Hội

✔️Mở Ghép Giày Du Long cấp 2

✔️Mở Tăng EXP khi tham gia Tống kim cho người dưới cấp 110

✔️Mở Trang bị Đồng Hành 2

Ngày 70

✔️Mở bắt Pet Tiêu Dao Cốc 6 skill: Tỷ lệ:

45% pet 4

45% pet 5

10% pet 6

✔️Mở Nguồn ra Mật Tịch Đồng Hành Đặc Biệt

✔️Mở Trang bị Đồng Hành 3

Ngày 90

✔️Mở cấp 120 - Giới Hạn 129

✔️Mở Tăng EXP khi tham gia Tống kim cho người dưới cấp 120

✔️Mở Boss Tam Kỳ Lân

Ngày 100

✔️Mở cấp 130 - Giới Hạn 139

✔️Mở Tăng EXP khi tham gia Tống kim cho người dưới cấp 130

Ngày 120

✔️Mở Giải đấu Liên Sever

Ngày 150

✔️Mở Hệ Thống Thú Cưng

Ngày 180

✔️Mở Chân Nguyên

https