Kiếm Thế Anh Em sever mới Hoa Sơn open 16/09/2023


BQT kiếm thế anh em thông báo

Thời Gian Đua Top : 19H00 Ngày 16/09/2023 Đến 00h 30/09/2023

Khuyến Mãi x3 Giá Trị Thẻ Nạp Cho Tất Cả Tài Khoản Nạp Đầu.

Sự Kiện Đua Top Tài Phú

TOP 1:

✅10.000 Tiền Du Long.

✅1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa).

✅2000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).

✅10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).

✅Phiên Vũ KTC+100 Vĩnh Viễn (Không Khóa).

✅Danh Hiệu Top 1 Tài Phú (30 Ngày).

TOP 2:

✅5.000 Tiền Du Long.

✅2 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).

✅1500 Vỏ Sò Vàng (Khóa).

✅5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).

✅Phiên Vũ KTC+60 Vĩnh Viễn (Khóa).

✅Danh Hiệu Top 2 Tài Phú (30 Ngày).

TOP 3:

✅3.000 Tiền Du Long.

✅1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).

✅1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).

✅3000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).

✅Phiên Vũ KTC+30 Vĩnh Viễn (Khóa).

✅1 Danh Hiệu Top 3 (30 Ngày).

TOP 4-10:

✅1.000 Tiền Du Long.

✅2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).

✅1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).

Sự Kiện Đua Top Cấp độ 

TOP 1:

✅10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).

✅1 Bổ Tu Lệnh.

✅1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa).

✅2000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).

✅Phiên Vũ KTC+60 Vĩnh Viễn (Khóa).

✅Danh Hiệu Top 1 Cấp Độ (30 Ngày).

TOP 2:

✅5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).

✅2 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).

✅1500 Vỏ Sò Vàng (Khóa).

✅Danh Hiệu Top 2 Cấp Độ (30 Ngày).

TOP 3:

✅3.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).

✅1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).

✅1000 Vỏ Sò Vàng (Khóa).

✅Danh Hiệu Top 3 Cấp Độ (30 Ngày).

TOP 4-10:

✅2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).

✅1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).