Khung giờ diễn ra các hoạt động hàng ngày Kiếm Thế Anh Em


 

 • Danh Sách Hoạt Động

 • Du Long Bí Bảo
 • Cả ngày
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Mỗi ngày 50 lượt
 • Tống Kim
 • 10h50, 16h50, 20h50, 22h50
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Mỗi ngày 4 lần
 • Bạch Hổ Đường
 • Ghi danh từ phút 30 đến phút 59 của mỗi giờ
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Mỗi ngày 1 lần
 • Tiêu Dao Cốc
 • 08h00 đến 23h00, 00h00 đến 02h00
 • Yêu cầu Cấp 80
 • Mỗi ngày 2 lần
 • Bao Vạn Đồng
 • Cả ngày
 • Yêu cầu Cấp 20
 • 50 Nhiệm Vụ/Ngày
 • Truy Nã Hải Tặc    
 • Cả ngày
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Có ít nhất 20 điểm Uy Danh
 • Mỗi ngày 30 lần
 • BOSS Cấp 55
 • 02h05, 09h35, 15h35, 19h35, 22h35
 • Khi máy chủ Open
 • BOSS Cấp 75
 • 02h05, 09h35, 15h35, 19h35, 22h35
 • Khi máy chủ Open
 • BOSS Cấp 95
 • 02h05, 09h35, 15h35, 19h35, 22h35
 • Khi máy chủ Open
 • Tần Thủy Hoàng    
 • 15h35, 22h35
 • Yêu cầu Cấp 100
 • Khi mở đến Cấp 109
 • Đoán Hoa Đăng    
 • Cả ngày
 • Thứ 2, 4 và 5 Hàng Tuần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Mỗi ngày 30 câu
 • Thi Đấu Môn Phái
 •  
 • Báo danh Từ 19h30 đến 20h00
 • Thứ 3 Hàng Tuần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Đại Hội Tỷ Võ
 • Báo danh Từ 19h30 đến 20h00
 • Thứ 6 Hàng Tuần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Công Thành Chiến
 • Báo danh Từ 19h30 đến 20h00
 • Thứ 6 Hàng Tuần
 • Yêu cầu Cấp 80
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Báo danh Từ 19h30 đến 20h00
 • Thứ 7 & Chủ Nhật Hàng Tuần
 • Yêu cầu Cấp 80